Manual

  • WG Mini 2-Axis Wearable Gimbal Manual
    2016-12-18

Firmware

  • WG Mini 2-Axis Wearable Gimbal Firmware V2.16
    2016-12-18

Software

  • WG Mini 2-Axis Gimbal Firmware Upgrade Software
    2016-12-18